Działalność statutowa

Zadania Cechu:
– utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
– prowadzenia wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej  oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
– reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, sądów  oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
– badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania  jego możliwości usługowych i wytwórczych,
– udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,
– rozpatrywanie skarg na działalność członków,
– propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego w rzemiośle,
– współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków cechu,
– organ wykonawczy cechu Zarząd Cechu – ponosi odpowiedzialność  za prawidłową działalność cechu; gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu.

Scroll to top