Cech Rzemiosł Metalowych

Walne Zgromadzenie – Obchody 240-lecia Cechu

W dniu 30 maja 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu i Członków KWP. Zebranie odbyło się tradycyjnie, w sali Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie podjęło szereg ważnych uchwał dotyczących działalności organizacyjno- samorządowej i gospodarki finansami Cechu: zatwierdziło bilans, rachunek zysków i strat za rok 2013 i udzieliło absolutorium […]

Walne Zgromadzenie Delegatów

Dnia 24 maja br. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów wybrano nowego Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Prezesem został Sławomir Szatkowski – Starszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy.

Scroll to top