Wynagrodzenie uczniów młodocianych – 01.09.2013 do 30.11.2013r

 

Komunikat Nr 3/2013

1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych w okresie od 1 września 2013 roku do 30 listopada 2013 roku.

Podstawa – przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 roku – 3612,51 zł

Rok nauki Podstawa F.em. 9,76% F.rent. 1,5% F.chor. 2,45% Razem Netto F.wyp. 1,93 %
I rok 144,50 14,10 2,17 3,54 19,81 124,69 2,79
II rok 180,63 17,63 2,71 4,43 24,76 155,86 3,49
III rok 216,75 21,15 3,25 5,31 29,72 187,03 4,18
Składki płacone przez pracodawcę
Rok nauki Podstawa F.em. 9,76% F.rent. 6,5% F.wy.1,93 % Razem    
I rok 144,50 14,10 9,39 2,79 26,28  
II rok 180,63 17,63 11,74 3,49 32,86  
III rok 216,75 21,15 14,09 4,18 39,43  

2.Szanowni Państwo!

Mając na uwadze podniesienie atrakcyjności zakresu świadczeń i usług wykonywanych przez Cech oraz ze względów ekonomicznych, zamierzamy uruchomić działalność w zakresie prowadzenia rozliczeń podatkowych i kadrowo- płacowych.

Powodzenie tych planów zależy w dużej mierze od ilości Firm, które zechcą skorzystać z usług biura rachunkowego działającego w Cechu. Dlatego też, prosimy osoby, które zechciałby podjąć współpracę i skorzystać z naszych usług o kontakt z biurem Cechu.

3. Kodeks Pracy- zmiany od 23 sierpnia 2013 roku

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o związkach zawodowych (Dz.U. Poz 896/2013 ) wprowadza zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy , min:

  1. możliwość stosowania 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego

  2. możliwość wprowadzenia ruchomego czasu pracy w postaci dwóch form:

– ustalenie różnych godzin rozpoczynania pracy w dniach roboczych

– określenie przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu roboczym dla pracownika

Wprowadzone zmiany jednoznacznie stanowią, iż nie jest pracą w godzinach nadliczbowych czas odpracowania prywatnego wyjścia udzielonego pracownikowi na jego pisemny wniosek.

Od 23 sierpnia wszyscy pracodawcy mogą stosować 12 miesięczny okres rozliczeniowy o ile jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub organizacyjnymi. Wprowadzenie takiej formy rozliczania czasu pracy jest uzależnione od zapisania zmian w układzie zbiorowym pracy lub podpisanie porozumienia z organizacją związkową albo z przedstawicielami pracowników. Kopię porozumienia o stosowaniu rocznego okresu rozliczeniowego czasu pracy pracodawca przekazuje właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia (Art.150 Kodeksu Pracy).

4.Kasy rejestrujące – Nazwa towaru na paragonie

W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U z dn. 15.03.2013r poz.363) w § 8 ust.1 pkt 6 określone zostały szczegółowe informacje dotyczące paragonu fiskalnego. Oprócz danych podmiotu wystawiającego, paragon powinien zawierać między innymi : nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i na żądanie – NIP nabywcy.

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi w w/w zakresie, sprawa ta była przedmiotem interpelacji poselskiej w dniu 28.05.2013 r. Również Ministerstwo Finansów wystosowało pismo z dnia 9 sierpnia 2013r.nr PT7/8183/145/527/MHL/13RD82437 do Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej. ( Jest dostępne na stronie Ministerstwa Finansów).

W świetle w/w przepisów i interpretacji Min. Fin. Podatnicy:

  • mogą do dnia 30 września 2013 roku stosować dotychczasowe zasady prowadzenia ewidencji

  • po 30 września 2013r. stosują zasady określone w rozporządzeniu z dnia 14 marca 2013 roku z uwzględnieniem jednak możliwości technicznych użytkowanych kas.

Ponieważ na rynku krajowym nie ma kas umożliwiających umieszczenie NIP-u nabywcy podatnicy mogą użytkować posiadane kasy fiskalne i nie muszą spełniać tego wymagania do czasu zmiany kasy.

Sposób dokonywania jednoznacznej identyfikacji towaru lub usługi jest w dużej mierze uzależniony od specyfiki prowadzonej działalności. W przypadku podatników stosujących bardzo proste modele kas rejestrujących i gdy asortyment towarów – usług jest większy niż liczba dostępnych pozycji w bazie towarowej kasy fiskalnej stosuje przepis § 8 ust.1 pkt 6 „odpowiednio” co oznacza, że dostosowuje się stosowane przez siebie nazewnictwo do możliwości technicznych kasy. Nie wystąpi wtedy, w związku z nowymi przepisami konieczność wymiany kasy rejestrującej. Podatnik może stosować przepis o jednoznacznej identyfikacji towarów i usług „odpowiednio” pod warunkiem zapewnienia, że nowo zaprogramowane nazewnictwo nie spowoduje zastosowania nieprawidłowej stawki podatku VAT.

5. Wykorzystanie urlopu.

Zgodnie z Art.168 Kodeksu Pracy do 30 września 2013 roku należy udzielić pracownikowi niewykorzystany urlop za 2012 r. Warunek zachowania terminu będzie spełniony, jeżeli pierwszy dzień urlopu przypadnie na 30 września a pozostała część będzie wykorzystana w październiku. Regulacja ta nie dotyczy urlopu na żądanie, który można wykorzystać w terminie późniejszym po uprzednim uzgodnieniu z pracodawcą.

6. Opłaty środowiskowe.

W kwestii regulowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska zaszła zmiana. Obecnie należności te rozlicza się raz w roku , a nie jak do tej pory dwa razy w roku. Osoby prowadzące działalność i korzystające ze środowiska zobowiązane są dokonać rozliczeń za 2013 rok do dnia 31 marca 2014 roku.

W tym samym terminie trzeba będzie przekazać do marszałka województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do wysokości ustalenia należnych opłat. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800,- zł. Ale, nawet jeżeli nie ma obowiązku opłaty, to sprawozdanie i wykazy należy złożyć.

Przypominamy: opłaty ponosimy za:

  1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: ze spalania paliw w kotłach; z procesów technologicznych: np. malowania, lakierowania, spawania, obróbki drewna, galwanizacji, wyrobu masy bitumicznej, wędzenia ; ze spalania paliw przez środki transportu

  2. Wprowadzanie do wód lub ziemi: ścieków z powierzchni zanieczyszczonych wód odpadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne; wód chłodniczych; wód pochodzących z hodowli ryb; wód zasolonych

  3. Składowanie odpadów

Do ponoszenia opłat jest również zobowiązany przedsiębiorca, na którego są wystawiane faktury za benzynę, gaz, olej napędowy, gaz propan butan czy biodisel. Oznacza to, że jeżeli w ramach działalności wykorzystywany jest samochód prywatny i faktury wystawiane są na firmę, trzeba się wywiązać z obowiązku rozliczania opłat za środowisko.

7. System e-Deklaracje.

W Dzienniku Ustaw z 2013 roku poz.203 ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów, które weszło w życie 1 lipca 2013 roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem za pośrednictwem systemu

e-Deklaracje mogą być składane kolejne deklaracje:

– ZAP-3 zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

– NIP-7 zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem i ewentualne załączniki: NIP-B – informacja o rachunkach bankowych i NIP-C – informacja o miejscach prowadzenia działalności.

8. Składki cechowe

Dziękujemy Tym wszystkim Członkom Naszego Cechu, którzy regularnie opłacają składki cechowe. Stanowi to podstawę funkcjonowania Cechu. Zwracamy się z prośbą do pozostałych Członków Naszego Cechu o bieżące regulowanie składek cechowych, ponieważ składki to znaczna część finansowania działalności statutowej Cechu.

W załączeniu przekazujemy indywidualną informację o aktualnej wysokości opłaconych składek. Osoby, które uregulowały składki w całości za rok 2013 nie otrzymają takiej informacji.

Aktualny numer rachunku bankowego:

Nr 50 1930 1552 2350 0343 1328 0001

Bank Polskiej Spółdzielczości 85 – 652 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19B

Z rzemieślniczym pozdrowieniem

CZEŚĆ RZEMIOSŁU”

Dyrektor Biura Cechu Prezes Zarządu – Starszy Cechu

Ewa Marciniak Sławomir Szatkowski

Wynagrodzenie uczniów młodocianych – 01.09.2013 do 30.11.2013r
Scroll to top