Historia

Historia

Bydgoszcz i jej okolice, na których działa nasze rzemiosło, przechodziły różne koleje losu. Częste pożogi wojenne zniszczyły w znacznym stopniu archiwa, a tym samym pisane źródła potwierdzające istnienie rzemiosł metalowych w tym regionie. Najstarszym zachowanym dokumentem jest Ordynacja Rzemieślnicza dla Prus Zachodnich wydana 24 stycznia 1774 roku w Berlinie. Na jej podstawie, za przyzwoleniem króla pruskiego Fryderyka II, powołano do życia Cech Ślusarzy, Pilnikarzy, i Puszkarzy, w którym skupili się rzemieślnicy narodowości polskiej, podtrzymujący tradycje cechowe z lat przedrozbiorowych. Z cechu tego wywodzi swą  historię Cech Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy. Materiały źródłowe z tego okresu są skąpe, zachował się jednak sztandar cechowy ufundowany w 1782 roku.

Dzieje organizacji rzemiosła w latach po II wojnie światowej były podobne w całym kraju. W roku 1950 powołano cechy branżowe z zarządem komisarycznym, później (1953) cechy rzemiosł różnych. W Bydgoszczy w roku 1956 w miejsce Cechu Rzemiosł Różnych powołano 6 cechów branżowych, a wśród nich Cech Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych.

W  1989 roku Cech Rzemiosł Metalowych przekształca się w nową organizację społeczno-zawodową i gospodarczą rzemiosła, w związku ze zmianami prawnymi wynikającymi z ustaw o działalności gospodarczej (1989) zrzeszając rzemieślników na zasadzie dobrowolności.

Jednym z głównych obszarów działania Cechu jest realizacja zadań w zakresie kształcenia zawodowego. Zakłady rzemieślnicze są obecnie główną bazą szkolenia zawodowego w Polsce. Z roku na rok zwiększa się ilość osób zdobywających kwalifikacje zawodowe w rzemieślniczym systemie szkolenia. Obecnie 69 mistrzów zrzeszonych w Cechu szkoli 271 uczniów. Największą popularnością cieszą się zawody w branży motoryzacyjnej. Oprócz tego Cech realizuje swoje zadania statutowe organizując szereg szkoleń, prowadząc doradztwo i poradnictwo w zakresie zagadnień dotyczących prowadzonej przez członków działalności gospodarczej. Na miarę posiadanych środków opiekuje się wdowami po rzemieślnikach, emerytami i rencistami, udziela wsparcia finansowego w przypadkach losowych. Wielką wagę przykłada się do utrwalania więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej.

Przez wiele lat swej działalności Cech wyróżniał się w różnego rodzaju akcjach, zbiórkach pieniężnych i czynach społecznych na rzecz miasta i środowiska bydgoskiego podejmowanych we współpracy z innymi branżami lub indywidualnie. Na przestrzeni lat odgrywał i nadal odgrywa ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym.

Cech kultywuje swoje wiekowe tradycje, występując oficjalnie pod sztandarem, w togach z ozdobnymi łańcuchami. Obok tradycji może się również poszczycić nowoczesnością: członkowie Cechu posiadają nowocześnie wyposażone zakłady, stosują technologie o europejskim standardzie, mistrzowie i czeladnicy podnoszą swoje kwalifikacje za granicą lub współpracując z zachodnimi partnerami w branży. O wysokim poziomie umiejętności i etyki zawodowej cechowych rzemieślników świadczy doskonała jakość świadczonych przez nich usług i produkowanych wyrobów.

Za całokształt działalności Cech otrzymał szereg podziękowań, wyróżnień oraz odznaczeń. Do ważniejszych należą: Honorowa Odznaka Rzemiosła Województwa Bydgoskiego, Honorowa Odznaka Związku Rzemiosła Polskiego, Honorowa Odznaka za szczególne zasługi dla rozwoju województwa bydgoskiego oraz przyznany w 1997 roku Złoty Medal im. Jana Kilińskiego.

Cech Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy jest członkiem Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Związku Rzemiosła Polskiego. Obecnie zrzesza w swoich szeregach 113 członków na zasadzie dobrowolności  oraz 33 członków honorowych.

Władze Cechu Rzemiosł Metalowych:
Jako pierwszy funkcję Starszego Cechu piastował Pan Kazimierz Zieliński – lata 1956-1979; następnie pan Maksymilian Berdych – lata 1979-1981 i kolejno: Pan Adam Szatkowski  lata 1981-2001; Pan Ryszard Napierała – 2001-2009. W 2009 roku Starszym Cechu-Prezesem Zarządu został wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu – Pan Sławomir Szatkowski – syn Pana Adama Szatkowskiego.

W Cechu Rzemiosł Metalowych od wielu lat bardzo aktywnie działa Sekcja Rzemiosł Motoryzacyjnych, pod przewodnictwem Pana Bibiana Brzezińskiego (lata 2001 -2009), aktualnie funkcję Przewodniczącego pełni Pan Bogdan Gorzycki.

W historie cechu wpisało się wiele znamienitych rodów, które od wielu pokoleń są  jego aktywnymi członkami; Szatkowscy, Roszewscy, Piotrowscy, Krajewscy, Dobrzyńscy, Kozińscy.

Nie sposób pominąć również wielu innych działaczy z sercem i oddaniem pracujących na rzecz Cechu Rzemiosł Metalowych i środowiska rzemieślniczego:

Roman Stachowicz ( śp. 07.03.2009r) Antoniak Janusz, Bojanowski Jan, Brzeziński Bibian, Gorzycki Bogdan, Gawroński Sylwester, Główczewski Jan,  Gumiński Janusz(śp.), Jasiniecki Eugeniusz, Jóźwiak Stanisław, Kargól Kazimierz, Kowalczewski  Tadeusz, Lutkowski Włodzimierz (śp.) Nowiński Mieczysław, Melerski Jerzy,  Napolski Andrzej, Siwka Konrad,  Skóra Grzegorz, Szewczuk Tadeusz, Bogumił Szybczyński, Turowski Jerzy,

Scroll to top