Katalog Firm

Działalność:

  • – utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
  • – prowadzenia wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej  oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
  • – reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
  • – badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania  jego możliwości usługowych i wytwórczych,
  • – udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,
  • – rozpatrywanie skarg na działalność członków,
  • – propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego w rzemiośle,
  • – współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków cechu,
  • – organ wykonawczy cechu Zarząd Cechu – ponosi odpowiedzialność  za prawidłową działalność cechu; gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu.

cechy rzemiosła

Scroll to top