Informacje dla Mistrzów szkolących

Bydgoszcz 20.08.2019roku

INFORMACJE

I.    W dniu 13 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie  zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

     W rozporządzeniu  przyjęto zmiany wynikające z konieczności dostosowania tego rozporządzenia do terminologi wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 22.11.2018 o zmianie ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw.

 Zmiany polegają np: na zastąpieniu pojęcia “klasyfikacja szkolnictwa zawodowego” – “klasyfikacją szkolnictwa branżowego”.

    Istotna zmiana,  którą wprowadza nowelizacja rozporzadzenia to podniesienie o 1 punkt procentowy wynagrodzenia jakie przysługuje młodocianemu pracownikowi odbywającemu przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Poprzednio – stawka obliczana w odniesieniu do przecietnego wynagrodzenia w danym kwartale wynosiła odpowiedno do roku nauki, 4%, 5%, 6%.

   Od dnia 1 września 2019 roku wynagrodzenie uczniów młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego będzie  obowiązywać w wysokości: 5 % dla I roku nauki; 6 % dla II roku nauki:  7 % dla III roku nauki w stosunku do przciętnego kwartalnego wynagrodzenia. Nie ulegnie zmianie wynagrodzenie uczniów odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy – pozostaje 4% w odniesieniu do podstawy przez cały okres nauki.

Ponieważ najniższe wynagrodzenie pracownika młodocianego jest regulowane przez państwo to zmiana przepisów dotyczących wynagrodzenia automatycznie zmienia warunki umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W takim  przypadku istnieje obowiązek wypłaty przez pracodawców wyższego wynagrodzenia zarówno dla nowych umów jak i tych, które aktualnie trwają. Nie ma natomiast obowiązku spisywania aneksu do umowy o pracę.

            Poniżej nowe stawki  minimalnego wynagrodzenia dla ucznia obowiązujące  w okresie

od 1 września 2019 roku do 30 listopada 2019 roku  

          II. W dniu 24 lipca 2019 roku zostało podpisane Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków  Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Dodany został bardzo istotny paragraf.

W przypadku zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzenia uczniów młodocianych pozwala on pracodawcom, którzy zatrudniają uczniów  i zawarli umowy o refundację wynagrodzenia złożyć wniosek o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji, za okres od dnia wejścia zmiany wyskości stawek uczniowskich.   

Z wnioskiem należy wystąpić do Centrum Edukacji właściwego ze względu na miejsce odbywania przygotowania zawodowego. Termin: 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek.

  W przypadku wystąpienia przez pracodawcę z wnioskiem po terminie – refundacja obejmuje okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku do  centrum edukacji. W przypadku uwzględnienia wniosku o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji wojewódzka komenda OHP zawiera z pracodawcą aneks do umowy.

  1. Badania lekarskie uczniów młodocianych – wyjaśnienie.

     Przed rozpoczęciem nauki w szkole branżowej (zawodowej) uczniowie są kierowani na obowiązkowe badania lekarskie. Po ich przeprowadzeniu otrzymują odpowiednie zaświadczenie o istnieniu lub braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki. Zasady przeprowadzania tych badań reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół i na kwalifikacyjne kursy zawodowe (Dz.U z 2014r poz.1144)

Niezależnie od powyższych badań pracownicy młodociani podlegają wstępnym badaniom profilaktycznym przed przyjęciem do pracy  oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia (art.201KP). Zasady ich przeprowadzania określają przepisy rozporządzenia w sprawie badań.  W wyniku danego badania profilaktycznego wydawane są  orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, albo ich występowanie.

  Reasumując, zaświadczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań ucznia – kandydata do szkoły branżowej, nie spełnia wymagań zawartych w art.191 par.1 oraz art.201 par.1KP i nie jest wystarcząjace do zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowgo z pracownikiem młodocianym. Niezbędne jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, wydane na podstawie Kodeksu Pracy i rozporządzeń wykonawczych.

W tym celu trzeba pracownika młodocianego skierować na badania profilaktyczne o których mowa w art.229 KP

Informacje dla Mistrzów szkolących
Scroll to top