Uczniowie młodociani w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 rok

W dniu 26 marca 2021 roku  zostało  wydane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki ( Dziennik Ustaw  z 2021 roku poz.561)  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczności zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Od dnia 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku zgodnie z rozporządzeniem ograniczone będzie funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

     Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.   Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Oznacza to, że od poniedziałku  – 29 marca 2021roku młodociani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2 – tygodniowego zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

Pełna treśc Komunikatu oraz Rozporzadzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 zamieszczona jest na stronie – komunikat MEN  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

Uczniowie młodociani w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 rok
Scroll to top