Zbliża się kolejna sesja egzaminacyjna.

Dla przypomnienia podajemy informacje, które ułatwią i pomogą usprawnić składanie dokumentów związanych z egzaminem czeladniczym.

1. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu nie później niż na dwa miesiące przed terminem zakończenia nauki w rzemieślnika , a w przypadku  gdy dokształcanie teoretyczne realizowała w szkole – po zakończeniu zajęć edukacyjnych. (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz   egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2018 poz89 z poź zm. ).

2. Komplet dokumentów ( wniosek i odpowiednie załączniki ) uczniów-pracowników młodocianych należy składać biurze Cechu w Bydgoszczy ul. Lelewela 25 wyłącznie w formie papierowej do dnia 15 lipca 2019 roku. Przypominam, że przyjmujemy tylko kompletne dokumenty: wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z odpowiednimi załącznikami.

3. Do prawidłowo wypełnionego  wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego  powinny być dołączone następujące dokumenty: 

świadectwo ukończenia  szkoły zawodowej

– kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem; lub potwierdzenie dokształcania teoretycznego w  przypadku realizowania nauki zawodu bez obowiązku uczęszczania do szkoły zawodowej ( zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do  egzaminu czeladniczego

umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

– kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, jeżeli uczeń zmieniał pracodawcę w trakcie nauki zawodu, należy dołączyć  wszystkie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i świadectwa  pracy za ten okres jeżeli nauka zawodu została zakończona należy dołączyć poświadczone za zgodność świadectwo pracy ; a jeśli wniosek jest składany w trakcie nauki zawodu 

zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o odbywaniu przygotowania zawodowego

aneksy do umowy  w przypadku skrócenia bądź przedłużenia umowy

podpisaną fotografię formatu legitymacyjnego

oryginał dowodu wpłaty lub przelewu bankowego potwierdzające uiszczenie opłaty za egzamin: Należność za egzamin czeladniczy w wysokości 760,69 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Kujawsko- Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – nr konta: 96 1600 1185 1844 5144 3000 0001.

zapotrzebowanie na fakturę (nowy wzór)

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na egzaminie!

Zbliża się kolejna sesja egzaminacyjna.
Scroll to top